แผนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ___________________________แหล่งที่มา: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล