วิสัยทัศน์ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:27 น.

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักทางการพยาบาลสาธารณสุข มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)

ปรัชญา กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความเชื่อว่าระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาพยาบาลให้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านครบวงจร แบบองค์รวมทั้งชีวิต สังคมและจิตวิญาณ ด้วยระบบการทางการพยาบาลสาธารณสุขโดยยึดหลัก การดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและเอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี สอดคล้องตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและตามอย่างสมศักดิ์ศรี

พันธกิจ

๑.พัฒนายุทธศาสตร์การบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน กรุงเทพมหานคร

๒.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างครบวงจร (BMA Home Ward Referral Center) ระหว่างโรงพยาบาล บ้าน และศูนย์บริการสาธารณสุข

๓.พัฒนาระบบการดูแลแบบ  Home Ward ในลักษณะศูนย์บริการสาธารณสุขเป็น Ward ครัวเรือนเป็นเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาลที่บ้าน (Supervise Nurse Home Ward)

๔.พัฒนามาตรฐานการพยาบาล ๖ กลุ่มโรค (Nursing Standard) เพื่อการควบคุมคุณภาพการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาพยาบาล

๕.สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PHCA สนับสนุนการนิเทศงานชองสำนักอนามัย

๖.สร้างผู้ดูแล (Care Giver) ที่เพียงพอเหมาสมกับจำนวนผู้ป่วย ที่จะเกิดมีขึ้นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

๗.มีระบบการบริหารจัดการวิจัยทางการพยาบาล สำนักอนามัย เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ในระดับประเทศและสากล

๘.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสายวิชาชีพการพยาบาล (Training road Map) อย่างเป็นระบบเพื่อให้การพยาบาลที่มีคุณภาพโดยตรงกับผู้ป่วย

๙.ศูนย์กลางนำฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านแก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับชองสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระดับอาเซียน และระดับโลก

๑๐.ศูนย์กลางสถาบันสมทบศูนย์การศึกษาการศึกษาต่อเนื่อง (CNE วิชาชีพ) พยาบาลวิชาชีพ สำนักอนามัย