ยุทธศาสตร์ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:27 น.

ยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาและจัดระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.  พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพครอบคลุมทั้ง  4  มิติ   และการบริหารจัดการทางการพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล

3.  พัฒนาและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการพยาบาลสาธารณสุข

4.  สร้างเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ ข้อมูลด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคคล ครอบครัว  และชุมชน

5.  สร้างเสริมสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ  ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์

1.  จัดระบบบริหารจัดการทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแผน          ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบ โดยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความภาพภูมิใจ  และพึงพอใจที่จะพัฒนางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

2. สร้างและพัฒนามาตรฐานการพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นหลักในการให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถดูแลตนเองได้

3. สร้างและพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับบริการของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร และนโยบายด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ สังคม

4. สร้างและพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุข(HCA) เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขใช้เป็นหลักในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

5. บริหารจัดการระบบการควบคุม  ตรวจ สอบ ประเมิน ประกันคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการสาธารณสุข ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในมาตรฐาน

6. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานสาธารณสุข

7. ศึกษาปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ ดำเนินการประเมินผล และจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพ

8. สร้างเครือข่ายสารสนเทศและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

9. ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพ