แผนปฏิบัติราชการ พิมพ์
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 11:39 น.


Smile ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัยลงสู่ระดับส่วนราชการ

     ประจำปี 2563

Smile แผนปฏิบัติราชการประจำปี2563 สนอ.(191262)

                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563


Smileแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2556-2565)

Smileแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2(พ.ศ.2561-2565)

Smileแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561

Smile(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561

จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร


Smile แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 สำนักอนามัย

Smile แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 สำนักอนามัย

จัดทำโดยสำนักอนามัย
Laughing แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 กองการพยาบาลสาธารณสุข

Laughing แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 กองการพยาบาลสาธารณสุข

Laughing (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 กองการพยาบาลสาธารณสุข

Laughing แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 กองการพยาบาลสาธารณสุข 

      ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข