แนวการปฏิบัติงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน พิมพ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 14:03 น.

แนวการปฏิบัติงาน การส่งต่อมารดา และทารกหลังคลอดที่บ้าน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

1. บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
2. สรุปแนวการปฏิบัติงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบ
- เอกสารแนบ 1 แบบส่งต่อ RF01 ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 2 แบบประเมินสุขภาพหญิงหลังคลอด ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 6 สัปดาห์ ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 4 เกณฑ์รับชุดของขวัญเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 5 แบบบันทึกข้อมูลการพยาบาลมารดาและทารก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 6 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับชุดขวัญเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 7 ตัวอย่าง รายงานทะเบียน โรงพยาบาล ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 7 ตัวอย่าง รายงานทะเบียน ศูนย์ ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 8 ตัวอย่าง รายงานสรุปการให้บริการ ฯ (ศูนย์) ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 9 ตัวอย่าง รายงานการส่งต่อฯ ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 10 ตัวอย่าง รายงานสรุปการให้บริการ ฯ (รวม) ดาวน์โหลด