ชมรมสายงานพยาบาล พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:29 น.

ประวัติชมรมสายงานพยาบาล  สำนักอนามัย (ชพอ.)

นุชจรีย์  มหามนตรี

บุคลากร กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสำนักอนามัย และมีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการสาธารณสุขครอบคลุมกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ มหานคร ทั้งหน่วยปฏิบัติการ และหน่วยงานวิชาการ คือ ข้าราชการสายงานพยาบาล ของสำนักอนามัย ที่ประกอบไปด้วยพยาบาลในทุกระดับ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มาจากการโอนย้ายจากทุกๆ สถาบัน ที่ผลิตพยาบาลทั่วประเทศไทย มาปฏิบัติงานร่วมกันในสำนักอนามัย จากอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารทางการพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างบุคลากร สายงานพยาบาลในสำนักอนามัย จึงเป็นจุดกำเนิดของการก่อตั้งองค์กร “ชมรมสายงานพยาบาล สำนักอนามัย และ “มูลนิธิ สมสวย ทองไพบูลย์” ขึ้น เพื่อเป็นการเกื้อหนุน ช่วยเหลือ และสนับสนุนบุคลากรสายงานพยาบาลในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การช่วยเหลือ และสนับสนุนแหล่งประโยชน์ต่างๆ ให้กับข้าราชการสายงานพยาบาลของสำนักอนามัย

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

  1. ช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของสมาชิก ในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  2. ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเมื่อประสบภัยต่างๆ และถึงแก่กรรม (กรณีถึงแก่กรรม ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
  3. จัดของที่ระลึกสำหรับสมาชิกครบเกษียณอายุ หรือสมาชิกที่ปฏิบัติงานเกิน 5 ปี เมื่อลาออก
  4. ช่วยเหลือการประชุมของชมรมฯ และการประชุมวิชาการต่างๆ แก่พยาบาล
  5. ให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉิน
  6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างสมาชิก
  7. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  8. ส่งเสริมวิชาชีพและจรรยาบรรณของสมาชิก

เอกสาร Download

๑. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกชมรมสายงานพยาบาล

๒. แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิ์การชมรมสายงานพยาบาล

๓. แบบฟอร์มกู้เงินชมรมสายงานพยาบาล

๔. ตรวจสอบเลขที่สมาชิกชมรมสายงานพยาบาล
(หมายเหตุ: จะ update ทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน หรือสอบถามได้กลุ่มงานวิจัยฯ กพส โทร. ๐๒ ๒๗๖ ๘๘๒๓)

๕. ข้อบังคับ ชมรมสายงานพยาบาล

งานวันพยาบาลสากล วันที่ 10 พ.ค. 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์