ระเบียบข้อบังคับราชการ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:31 น.

ระเบียบข้อบังคับราชการ

๑. การพิมพ์หนังสือราชการ
๒. การยืมเงินทดลองราชการ
๓. ค่ารักษาพยาบาล
๔. แนวทางการดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟ
๕. ประเภทค่าใช้สอย
๖. หมวดเงินอุดหนุน
๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกทม.และบุคลากรกทม.พ.ศ.2554
๘. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้อราชการ กรุงเทพมหานคร ปี 2555