ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับดีเด่น ส่งผลงานในการขอรับการคัดเลือกรับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:13 น.

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับดีเด่น

ส่งผลงานตามแบบฟอร์มดังแนบต่อ กพส.ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561

เพื่อเป็นตัวแทนชมรมสายงานพยาบาลสำนักอนามัย

                  ในการขอรับการคัดเลือกรับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2562                   


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร QR CODEข้อมูล ณ วันที่ 06/12/2561