ขอแสดงความยินดี พิมพ์
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:13 น.


กองการพยาบาลสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ
พญ.วันทนีย์   วัฒนะ
เนื่อ
งในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร