ขอส่งหนังสืออนุมัติฯ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 เวลา 15:08 น.

ขอส่งหนังสืออนุมัติให้บุคลากรภายนอกเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ
รุ่นที่ 1-10 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 58 - 22 พ.ย. 58 ดาวน์โหลด