แจ้งอนุมัติเข้าร่วมงาน "Palliative Care Day 2015" พิมพ์
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 17:00 น.

หนังสืออนุมิติและรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมงาน
"Palliative Care Day 2015" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ชั้น 9 ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 30/9/58)