ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (ฺBMA Home Ward Referral center) พิมพ์
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:25 น.


คู่มือการใช้งานระบบและโปรแกรม BMA Home Ward Referral (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดาวน์โหลดโครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

 • กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยที่บ้าน
  ระหว่างโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายและศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ด้วยโปรแกรม BMA Home Ward Referral
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง
  เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
 • กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบและโปรแกรม BMA Home Ward Referral
  ระหว่างบุคลากรจากโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย พยาบาลเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลดCall center  Tel : 02-2763904 กด 1

โปรแกรม BMA Home Ward Referral

ช่องทางสำหรับเข้าสู่โปรแกรม โปรแกรม BMA Home Ward Referral

http://164.115.44.217/hwr/


แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User-ID) เพื่อสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม BMA Home Ward Referral ดาวน์โหลด

แบบส่งต่อเพื่อการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน BMA Home Ward Referral (RF) ดาวน์โหลด

แบบประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care ) ดาวน์โหลด

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายุ Care giver (CG3) ดาวน์โหลด