กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
พอใจมาก
186  69.9%
ควรปรับปรุง
44  16.5%
พอใจปานกลาง
36  13.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  266
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 15:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 เวลา 16:55 น.