กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 14:47 น.


   



  การดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด

2.เรื่องการปฏิรูปประเทศ  ดาวน์โหลด

3.เรื่องการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ดาวน์โหลด

4.เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ดาวน์โหลด

5.เรื่องหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด

6.เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 77 ดาวน์โหลด

   

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561