กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2010 เวลา 08:33 น.

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเครื่องแบบแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์และพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541


          ข้อ 4. เครื่องแบบนักวิชาการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรคเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ เจ้าพนักงานควบคุมโรค เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ที่เป็นสตรี ซึ่งปฏิบัติงานสำนักอนามัย มีเครื่องแบบการแต่งกาย 3 แบบ

             4.1 เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานปกติ
             4.2 เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพิเศษ
             4.3 เครื่องแบบชุดร่วมงานพิธี

        Downlaodระเบียบพร้อมรูปแบบแนบท้าย