กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
บัญชีรายชื่อและกำหนดการมอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 12:21 น.

บัญชีรายชื่อผู้รับวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเน่องที่บ้าน จำนวน 10 รุ่น
ตรวจสอบรายชื่อ

กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อนื่องที่บ้าน แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมาพร้อมเพรียงกัน เวลา 12.00 น. และกรุณารับประทานอาหารกลางวันมาให้เรียบร้อย
*หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายสุภาพ

(ลงข้อมูล วันที่ 22/12/58)