กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015 เวลา 14:16 น.

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณนาฎกา  ณ บางช้าง และ คุณณัฐศรัณย์  จิตอารีย์ทิพย์
ที่ได้รับพระราชทาน โล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย
ประจำปี 2558(ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/58)