กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
การนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:45 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข ขอส่งแผนกำหนดการนิเทศงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการนิเทศงานฯ
ดาวน์โหลด

 


 

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ (Issue) ปี 2558 สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มหานครแห่งความสุข มาตรการเร่งด่วน
นโยบาย : ดูแลผู้สูงอายุครบวงตร, ประเด็นการตรวจ : แผนงานในการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
อ่านเพิ่มเติม

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น นโยบายสำคัญ (Issue)
“มหานครแห่งความสุข” หัวข้อการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร  ซึ่งในส่วนของกองการพยาบาลสาธารณสุข
เป็นประเด็นการตรวจที่ 3 แผนงานในการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง มีรายละเอียดดังนี้
ดาวน์โหลด