กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
รายงานผลตัวชี้วัด Best Service PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 13:39 น.

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)


ตัวชี้วัดที่ 1 ศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน บันทึกข้อมูลการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้านใน 6 สัปดาห์แรก ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเยื่อมโยง/เรียกใช้ข้อมูลของศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน ไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม MCH Refer ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ใน 3 เดือน ไม่เกิน 5 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4 มารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (6 สัปดาห์แรก) ที่ส่งต่อในระบบได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านตามเกณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 5 มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการส่งต่อตามเกณฑ์มาตรฐาน


1. รายงานผลตัวชี้วัดของเดือน มกราคม 2557
(สรุปผลงานเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2556)


ตัวชี้วัดที่ เป้าหมายตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

(คิดเป็นร้อยละ)

1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100
2 5 นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 100
3 ใน 3 เดือน ไม่เกิน 5 ครั้ง ร้อยละ 100
4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 92
5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

 

2. รายงานผลตัวชี้วัดของเดือน กุมภาพันธ์ 2557

(สรุปผลงานเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และ มกราคม 2557)


ตัวชี้วัดที่ เป้าหมายตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

(คิดเป็นร้อยละ)

1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100
2 5 นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 100
3 ใน 3 เดือน ไม่เกิน 5 ครั้ง ร้อยละ 100
4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.16
5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

 

3. รายงานผลตัวชี้วัดของเดือน มีนาคม 2557
(สรุปผลงานเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2556, มกราคม 2557 และกุมภาพันธ์ 2557)


ตัวชี้วัดที่ เป้าหมายตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

(คิดเป็นร้อยละ)

1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100
2 5 นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 100
3 ใน 3 เดือน ไม่เกิน 5 ครั้ง ร้อยละ 100
4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.14
5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100