กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:39 น.

แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557

 

หมายเหตุ

-ผู้เข้าประชุมกรุณาเซ็นชื่อให้ครบ จำนวน 10 ท่าน /ครั้ง ของการประชุม โดยแต่ละครั้งกรุณาเซ็นชื่อ ในแบบฟอร์ม 2 ชุด / 1ครั้ง

-เมื่อสิ้นสุดการประชุมทั้ง 4 ครั้ง กรุณาส่งใบรายชื่อทั้งหมดมาที่ กลุ่มงานมาตรฐานฯ กองการพยาบาลสาธารณสุข (จำนวน 8 ใบ) เพื่อดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน ศบส. สนอ. (PHCA) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ต่อไป ดาวน์โหลด