กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมตามตัวชี้วัด 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:21 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายสูงสุดยึดผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง

เพื่อให้มารดาและทารกหลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์แรก

โดยได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์

 

เอกสารประกอบการประชุม

1.การเตรียมการตรวจประเมินตัวชี้วัด ๓.๔ Best Service ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์มการส่งต่อมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์มการรับข้อร้องเรียนการใช้งานโปรแกรม MCH Refer ดาวน์โหลด