กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้อราชการ กรุงเทพมหานคร ปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 14:21 น.

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้อราชการ กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ จากมิติการประชุม ก.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ตามบันทึกที่ กท ๐๓๐๖/๑๖๓๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มาใช้กับข้าราชการ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์