กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
Downloadแบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:40 น.
รายการDownload
1. แบบฟอร์มสมัครขอ username password เข้าโปรแกรม poff3.doc
2. แบบฟอร์มขอยกเลิกรหัส เข้าโปรแกรม poff 3.doc
3. แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3
4. แบบฟอร์มรายงานวินิจฉัยชุมชน
5. แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3 (ขาวดำ)
6. แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3 (สี)
7. แบบประเมิน ผู้ป่วยหลังผ่าตัด/ประสบอุบัติเหตุ HHC 01
8. แบบประเมินผู้ป่วยโรคเบาหวาน HHC 02
9. แบบประเมินผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง HHC 03
10. แบบประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง HHC 04
11. แบบประเมินแบบประเมิน
Barthel Activity of Daily Liveing Scale HHC 05

12. แบบประเมินสุขภาพตามวัย

13. แบบฟอร์มรายงานจำนวนร้อยละของผู้ป่วย HHC ที่สามารถดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ ปี 54