กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:29 น.

ถ้าท่านสนใจในเนื้อหาของ E-Book สามารถติดต่อขอได้ที่ กองการพยาบาลสาธารณสุข เบอร์ 02-276-3904


วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559
จัดทำโดย : มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ
E-book กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

คู่มือการเยี่ยมสำรวจและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย PHCA
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิกโรคทั่วไปคลินิกพิเศษ
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการบริหารการพยาบาล
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


คู่มือวิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบริการด้านการรักษาพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนา มาตรฐาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักอนามัย (pHCA) ปี 2554
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


รายงานผลการเฝ้าระวังติดตามกำกับและควบคุมการติดเชื้อ ในบริการด้านการรักษาพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (IC)

จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล


มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย pHCA ฉบับเทียบเคียงมาตรฐานสากล
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
123
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย PHCA (มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (pHCA)
ฉบับเทียบเคียงสากล)
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล
123

หนังสือมาตรฐานศุูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
จัดทำโดย:กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

E-book กลุ่มงานเทคโนยีสารสนเทศทางการพยาบาล

รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัวศูนย์ฯ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (program of Family Folder: POFF 2.1) ปี 2552
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


คู่มือแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวสำหรับ โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว Poff 3
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


คู่มือแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวสำหรับ โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (ฉบับย่อ)
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวสำหรับ โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


คู่มือโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3
จัดทำโดย:กองสารสนเทศภูมิศาสตร์และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
123
แผนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "กฏระเบียบวินัยข้าราชการและแนวทางการจัดโครงการฝึกอบรม
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


รายงานการต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 3 ปีงบประมาณ
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


คู่มือรายงานกิจกรรมการพยาบาล งานพยาบาลในสถานที่และพยาบาลในชุมชน (MIS)
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


สรุปผลการบริการทางการพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


รายงานสรุปการดำเนินงานบริการทางการพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


รายงานสรุปข้อมูลสุขภาพครอบครัวจากการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (POFF)
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


รายงานการเยี่ยมบ้านและกาพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านของศูนย์บริกาสาธารณสุข
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


รายงานผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


สรุปผลการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล


สรุปผลการพยาบาลเชิงรุกในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Program Of Family Folder: POFF 3) ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
1
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554-2556
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
123
รายงานสรุปผลการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (ภายใน 6 สัปดาห์แรก) ของศูนย์บริการสาารณสุข ด้วยโปรแกรม MCH Refer โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของสำนักอนามัย ปี พ.ศ.2557
จัดทำโดย:กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

E-book กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล

หนังสือมาตรฐานการบริหารการพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


หนังสือมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


หนังสือมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


หนังสือมาตรฐานการพยาบาลคลินกโรคทั่วไป/คลินิกพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


สมรรถนะพยาบาลประจำกล่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล พยาบาลหัองปฏิบัติการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


คู่มือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายงานพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


โครงการ การสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักอนามัย
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล


แผนกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม TRM
จัดทำโดย:กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล

E-book กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล

แนวทางการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในชุมชน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล


คู่มือการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล


คู่มือการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล

คู่มือผู้ดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล


คู่มือพัฒนาระบบการพยาบาลที่บ้าน โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Care Manager)
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล
11111111111
คู่มือการดูแลผูสูงอายุกลุ่มติดบ้าน สำหรับผู้ดูแล
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล
1111111111
คู่มือผู้ดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเองได้
จัดทำโดย:กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล