กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 13:57 น.


วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด

ความเป็นมาของมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ

โดย ผอ.วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข

มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ  กำเนิดมาจากมูลนิธิสมสวย ทองไพบูลย์ โดยจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 ใช้ชื่อย่อว่า ม.พ.ส.ก.เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Bangkok Public Health Nurse Foundation
ใช้ชื่อย่อว่า B.P.H.N.F.เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ รูปพยาบาล มีมือประคองสองมือ อยู่ด้านล่าง ภายในวงกลมพื้นหลังลายเงาประชาชน
ทุกอายุและมีชื่อมูลนิธิอยู่ในวงกลมใหญ่ ถือเป็นปฐมฤกษ์ของการเปลี่ยนชื่อและสถานที่ตั้งมาอยู่ที่กองการพยาบาล-สาธารณสุข เลขที่ 2
อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง  ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดยมูลนิธิสมสวยทองไพบูลย์ เกิดจากแนวคิดของคณะบริหารงานกองการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้นมี นางอรชร ณ ระนอง เป็นผู้อำนวยการกองการ
พยาบาลสาธารณสุข ซึ่งพบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณการจัดประชุมวิชาการให้กับข้าราชการสายงานพยาบาล สำนักอนามัย
นางสมสวย ทองไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายนิเทศการพยาบาลสาธารณสุข จึงมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2530  ใช้ชื่อว่ามูลนิธิสมสวย ทองไพบูลย์ สถานที่ตั้งคือบ้านพักอาศัยของนางนุชจรีย์
มหามนตรี ตั้งแต่นั้นมาปี พ.ศ.2536 มูลนิธิสมสวย ทองไพบูลย์ ได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย โดยเสียค่าสมัครเป็นสมาชิกถาวร 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  เลขที่สมาชิก 577 ในการดำเนินการมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเป็นความผูกพันที่ทำให้ทายาททางการพยาบาลรุ่นต่อไปต้องดำเนินการต่ออย่างยากลำบากตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคมากมายมาโดยตลอดตั้งแต่สถานที่ตั้ง ซึ่งไม่เอื้อในการทำงาน วัตถุประสงค์ซึ่งค่อนข้างแคบและไม่สอดคล้องกับปัญหาของวิชาชีพพยาบาลในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งมักขาดหายไปจากการเกษียณอายุราชการจึงทำให้มูลนิธิฯ นี้ ไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของสังคมพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของทีมงานชุดก่อตั้งต่อมาในปี พ.ศ.2556 นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาลกองการพยาบาลสาธารณสุข ได้เห็นคุณค่าของมูลนิธิสมสวยฯ แต่ด้วยข้อจำกัดในอนาคตที่เป็นปัญหาดังที่กล่าวมา ทำให้การดำเนินการในมูลนิธิทำได้โดยยาก ปัญหาแรกที่ต้องจัดการคือ สถานที่ตั้งมูลนิธิสมสวยฯ จะมาอยู่กับกองการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งตั้งอยู่สำนักงานเขตห้วยขวางได้อย่างไร จึงได้ประสานคุณสมสวย ทองไพบูลย์ เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนชื่อมูลนิธิ ซึ่งแสดงความเป็นบุคคลมาเป็นชื่อในภาพรวมวิชาชีพ ซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญชุดาภรณ์ ศิริสนธิและดิฉันได้ร่วมกันตั้งชื่อใหม่ว่า มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ โดยใช้เครื่องหมายเดิมเพื่อความเหมาะสม ทันยุคสมัยดิฉันได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการและวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการมูลนิธิเอื้อประโยชน์และสนับสนุนการทำงานของกองการพยาบาลสาธารณสุขและความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการสายงานพยาบาล สำนักอนามัย
โดยความเห็นชอบจากคุณสมสวย ทองไพบูลย์ และทีมงานผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลา เกือบ 2 ปี จึงได้รับ
การอนุมัติและรับรองจากกระทรวงมหาดไทย บัดนี้มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ได้มีสถานที่ตั้งอยู่กับกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักงานเขตห้วยขวางโดยสมบูรณ์แล้ว และต้องขอขอบพระคุณ นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางที่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตห้วยขวาง อนุญาตให้มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลมาจัดตั้งที่สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกองการพยาบาลสาธารณสุขได้มีคณะกรรมการมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ตามข้อบังคับใหม่ ประกอบด้วย กรรมการ 12 คน มาจาก
ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข หรือผู้รักษาการเป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานในกองการพยาบาลสาธารณสุข หรือผู้แทน
4 คน หัวหน้าพยาบาลอาวุโสประจำศูนย์ประสานงาน หรือผู้แทน 6 คน และหัวหน้าฝ่ายบริหารในกองการพยาบาลสาธารณสุข หรือผู้แทน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ 1 คน ให้คณะกรรมการมูลนิธิ เลือกกรรมการมูลนิธิอีก 3 คน มาจากกรรมการชมรมสายงานพยาบาล สำนักอนามัย ที่มาจากการเลือกตั้ง รวมคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 15 คนวันที่ 5 กันยายน 2558 ในการจัดงานเกษียณชมรมสายงานพยาบาล มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ได้เปิดตัวครั้งแรกด้วยการมอบรางวัลความดี ผลงานเด่นเป็นแบบอย่างงดงามในวิชาชีพพยาบาล
ด้วยการมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท แบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทบริหารการพยาบาล ประเภทปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน  และประเภทปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก ประธานมูลนิธิ (นางสาววาณีรัตน์  รุ่งเกียรติกุล) ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุขร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย  ได้เสนอบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลจากการประเมินผลการนิเทศงานด้านการพยาบาล ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เพื่อให้มองเห็นภาพการทำงานอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน


โดย พยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  ที่ได้รับรางวัล 3 ประเภท ปี 2558  ดังนี้

  1. 1. ประเภทบริหารการพยาบาล

นางดารุณณี  พรมพันธ์ใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลอาวุโส ศูนย์ประสานงาน 2 หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง  มีผลงานด้านการบริหารการพยาบาล ในการนำศูนย์บริการสาธารณสุข 21เข้าสู่การรับรองคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐาน PHCA จากองค์กรภายนอก (สรพ.) ได้เป็นผลสำเร็จ ในปี 2557 เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่สามารถบริหารจัดการ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่มีมากกว่า 80  คน เพื่อการขับเคลื่อนงานบริการที่มีคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยพลังทีมงานคุณภาพ  สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นที่รักของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ทำให้เกิดความโดดเด่นทั้งงานบริหารจัดการ และคุณภาพบริการควบคู่ไปกับงานวิชาการ   ในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน มีผลงานเชิงประจักษ์และทำชื่อเสียงทางการพยาบาลมาให้สำนักอนามัยอย่างมากมาย และมีความต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ งานการพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ และประสานงานเครือข่ายทางการพยาบาลในระดับภาค 2 ทั้ง 11 แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 10 21 22 32 34  35 37 4157 และ 68 )  โดยให้การดูแลและสนับสนุนงานพยาบาลอย่างมีผลสัมฤทธิ์ และมีผลงานเด่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบริการทางการพยาบาล การพัฒนาพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้นมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ เห็นควรมอบรางวัลความดี มีผลงานเด่นและเป็นแบบอย่างงดงามในวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ประเภท "ด้านบริหารการพยาบาล"  1. 1. ประเภทปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน

นางผุสดี   พรหมเมศวร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้าพยาบาล และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอันดับ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 30  ปี  มีผลงานที่โดดเด่นในการริเริ่มสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน ขึ้นได้เพียงแห่งเดียว (Hospice Care) ในกรุงเทพมหานคร และให้การดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้นำการสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงและระยะท้ายที่บ้าน  สร้างอาสาสมัครสาธารณสุข ทีมีจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้อย่างครบวงจร ในลักษณะ Hospice Care  มีผลต่อผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  คนในชุมชนมีการอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่น และร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วย นอนติดเตียงและระยะสุดท้ายที่บ้านกันได้อย่างลงตัวมีความคิดสร้างสรรค์งานการพยาบาลในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านอย่างครบวงจร บูรณาการแนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ที่มุ่งเน้นผู้ป่วย บ้าน และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยริเริ่มสร้างคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกขึ้นที่วัด เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมีความต่อเนื่องและยั่งยืน มีการหมุนเวียนอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นจำนวนมาก สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี  นับว่าเป็นผลงานเด่นและความดีที่เป็นคุณอนันต์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ เห็นควรมอบรางวัลความดี มีผลงานเด่นและเป็นแบบอย่างงดงามในวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ประเภท "ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและโรงเรียน"


3. ประเภทปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก

นางสาวประภาวดี ตั้งคุณาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลอันดับ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39  ราษฏร์บูรณะ ซึ่งเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข PHCA และได้รับการรับรองคุณภาพการบริการ    จากองค์กรภายนอก(สรพ) ได้เป็นผลสำเร็จ ในปี 2557 และดำรงคุณภาพบริการได้อย่างต่อเนื่อง  มีผลงานที่โดดเด่น ในทีมนำด้านการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกการดูแลผู้ป่วยคลินิกโรคทั่วไป  และคลินิกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ สร้างสรรค์งานการปฏิบัติการพยาบาลที่เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในคลินิกและในชุมชนได้อย่างครบวงจร
จัดนวัตกรรมและงานวิจัยทางการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จัดทำนวัตกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในคลินิกและพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยจากงานประจำ มีผลงานที่โดดเด่นด้านคุณภาพการพยาบาลควบคู่งานวิชาการ สร้างผลงานเด่นในงานบริการในคลินิกและทำชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน  ได้แก่ ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ในการประกวดศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงดีเด่น โดยพัฒนางานอย่างมีทิศทางและนโยบาย มีระบบสารสนเทศที่ดี มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ มีการจัดบริการที่มีความเชื่อมโยงสู่ชุมชน มีนวัตกรรม และความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ผลงานเป็นที่สนใจในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ และหน่วยงานภายนอก สามารถนำไปเป็นต้นแบบฯ ขยายผลการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกได้มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ เห็นควรมอบรางวัลความดี มีผลงานเด่นและเป็นแบบอย่างงดงามในวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ประเภท "ปฏิบัติการในคลินิก"


ในปี 2559 มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ได้รับบริจาคเป็นเงินทั้งหมด 42,000 บาท ได้อนุมัติเงิน 30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อที่นอนโฟม 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ประสิทธิผลของการพยาบาลโดยใช้ที่นอนโฟมต่อการลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้าย และอัตราการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามระเบียบราชการ และอนุมัติเงิน 42,000 บาท เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการของพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 7 คน คนละ 6,000 บาท และสมทบทุนค่าจัดพิมพ์วารสาร 2,000 บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมของกองการพยาบาลสาธารณสุขและชมรมฯ อีกมากมาย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสายงานพยาบาลสำนักอนามัย ขอให้สายงานพยาบาล
รัก หวงแหน จรรโลงให้มูลนิธิฯ และชมรมสายงานพยาบาลของสำนักอนามัย เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

………………………………………………………………………………………..

เอกสารอ้างอิง

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย. 2542. 26 ปี สู่เส้นทางกองการพยาบาลสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร : กองการพยาบาลสาธารณสุข.

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย. 2558. ข้อบังคับ(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2557) ของมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : กองการพยาบาลสาธารณสุข.

[1] ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร