กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
KM Room PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 10:21 น.
ลำดับ เรื่อง วันที่เผยแพร่ ดาว์นโหลด
1. R2R 13-02-2555
2. การดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 13-02-2555
3. รายงานการจัดกิจกรรมฯ ปี 2555
4. การพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2555
5. ปลุกพลังชีวิตคิดบวก ด้วยพลังสมองฯ 24-04-2555
6. การเรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต 24-04-2555
7. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการฯ 27-04-2555
8. การอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ 30-04-2555
9. ผลการศึกษา โครงการศึกษาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 28-05-2555
10. คู่มือ โปรแกรมระบบสารสนเทศในการส่งต่อฯ ปี 2555
11. สรุปเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 24-04-2555
12. ความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 09-07-2555
13. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติฯ ปี 2555
14. การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 01-08-2555
15. การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 01-08-2555
16. การพยาบาลเวชปฏิบัติ 01-08-2555
17. พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 04-09-2555
18. การประชุมวิชาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเกื้อการุณย์ 07-09-2555
19. รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 03-10-2555
20. รายงาน การประชุมวิชาการ ๗th International Nurse Practitioner /Advance Practice Nursing Network Conference เรื่อง Advance nursing practice : Global vision –global reality 19-11-2555
21. การประชุมวิชาการ HA National Forum ภายใต้แนวคิดเรื่อง องค์กรที่น่า ไว้วางใจ (High Reliability Organization) ในวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556 จัดอบรมโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 25-04-2556