ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


รายการดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาล (รายปี)
2. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ (รายปี)
3. แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User-ID) เพื่อสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม BMA Home Ward Referral
4. แบบส่งต่อ (RF) เพื่อการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน BMA Home Ward Referral
5. แบบประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care )
6. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายุ Care giver (CG3)
7. แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User-id) เพื่อสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม MCH Refer
8. แบบบันทึกข้อมูลการพยาบาลมารดาและทารก ครั้งที่ 2
9. แบบประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัด/ประสบอุบัติเหตุ HHC 01
10. แบบประเมินผู้ป่วยโรคเบาหวาน HHC 02
11. แบบประเมินผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง HHC 03
12. แบบประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง HHC 04
13. แบบประเมิน Barthel Activity of Daily Liveing Scale HHC 05
14. แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว poff 3 (สี)
15. แบบประเมินแบบประเมินสุขภาพตามวัย
16. แบบเสนอผลงาน Best Practices 2555
17. แบบฟอร์มจำนวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอนติดเตียง กลุ่มงานวิจัย
18. แบบประเมิน HHC กลุ่มงานวิจัย ปี 2555
19. แบบประเมิน HV กลุ่มงานวิจัย ปี 2555
20. แบบประเมินความรู้และทักษะ (พยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใหม่)
21. แบบประเมินความรู้และทักษะ (สำหรับพยาบาลอาวุโส)
22. แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย HHC
23. แบบประเมินสุขภาพเด็กแรกเกิด RF01
24. แบบประเมินหญิงหลังคลอด HV.03.1
25. แบบประเมินสุขภาพเด็กแรกเกิด HV.04.1
26. แบบประเมินตนเองมาตรฐานคลินิก
27. แบบประเมินตนเองมาตรฐานชุมชน
28. แบบประเมินตนเองมาตรฐานการบริหารการพยาบาล
29. แบบฟอร์มการส่งต่อมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน
30. แบบฟอร์มการรับข้อร้องเรียนการใช้งานโปรแกรม MCH Refer
31. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2560, ชุดที่ 1 ผู้ให้บริการ
32. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2560, ชุดที่ 2 ผู้รับบริการที่บ้าน
33. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2560, ชุดที่ 3 แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่
34. แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2560, ชุดที่ 4 ผู้รับบริการในศูนย์ฯ
35. บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งแนวทางปฏิบัติงานหลักสูตรอบรมผู้ดูแลฯ (Caregiver)
36. เอกสารสรุปการสอนผู้ดูแลฯ (Caregiver)ปี 57
37. แบบประเมินการสอนผู้ดูแลฯ (Caregiver) CG01
38. แบบทดสอบ หลักสูตรอบรมผู้ดูแล (Caregiver)
39. ใบรายงานผลการอบรมผู้ดูแลฯ (Caregiver) CG02
40. แบบประเมินความพึงพอใจ (Caregiver) CG03
41. สรุปผลความพึงพอใจ ปี 2556
42. สรุปผลความพึงพอใจ ปี 2557
43. แบบประเมินและแบบบันทึกชุมชน
44. แบประเมินและแบบบันทึกผู้ป่วย HHC
45. แบบฟอร์มรายงานวินิจฉัยชุมชน
46. แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาผู้เข้ารับการอบรมโครงการการอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ ๑๕
47. แบบฟอร์มรายงานการประชุมสู่บันไดขั้น 3 ครั้งที่ 1-4
48. แบบนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย
49. แบบฟอร์ม แผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุขั้นสูง (Advance Care Plan)
50. แบบฟอร์ม แผนการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ (Care Plan)
51. แบบฟอร์มรายงานจำนวนร้อยละของผู้ป่วย HHC ที่สามารถดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ ปี 54