create-by-thekknd

หน่วยงานในองค์กร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล

 

ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกรุงเทพมหานคร

( BMA Home Ward Referral Center )ระบบ BMA Home Ward Referral


โปรแกรมส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน

 

ภาพกิจกรรม

การพยาบาล/สื่อความรู้